[13/8/2014] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Technotropos ATE

“ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ A.Τ.E TEXNIKH-EMΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
AΡMAE 58718/01ΑΤ/Β/05/228
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Θερίσσου 14 στην Αγ. Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αγία Παρασκευή 13/ 08/ 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

9E358B3733BB989A