[3/6/2015] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – Technotropos ATE

“ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ A.Τ.E TEXNIKH-EMΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

AΡMAE 58718/01ΑΤ/Β/05/228

AΡ.ΓΕΜΗ : 006343401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο  καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”   σε Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση την 30η  Ιουνίου  2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα   11:00 π.μ.  στα  γραφεία της εταιρείας, επί της  οδού Θερίσσου 14  στην Αγ. Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα

ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Εγκριση των ετησιων οικονομικών καταστάσεων ,του Ισολογισμού της 01.01.2014- 31.12.2014 ,του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης ,του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης και του Προσαρτήματος.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ απο κάθε ευθύνη διαχείρισης,ελέγχου και αποζημίωσης για την χρήση 2014 (01.01.2014 εως 31.12.2014).
  3. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών τους .
  4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στή Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
  5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η  Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αγία Παρασκευή 03/ 06/ 2015

The Paper Experts team consists of highly experienced academic writers and advisors. We will provide you with custom-written essays and thesis papers , as dissertations. Paper Experts hire only native https://www.we-heart.com/2021/11/11/reliable-paper-writing-services-4-best-companies/ English speakers and original writers. Paper Experts has highly skilled writers who are able to handle every type of writing assignment. Paper Experts has a hundred per cent satisfaction guarantee. They work hard to earn your trust as well as loyalty. Paper Experts is a well-known company in the field of academic writing.

You should consider many things before choosing the writing service to write my paper. The reliability of the service’s writing services is just one of them. Reviews published on review platforms tend to be genuine The companies that are trustworthy adhere to strict guidelines for publishing. Trustpilot, SiteJabber and other review sites are a couple of examples. Many essay writing businesses publish testimonials from their customers on their sites. Some of these have hire someone to write my resume video embedded. Clients can contact the reviewers and verify the legitimacy of testimonials.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9E358B3733BB989A